D.U.K.

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

Jūsų pateikiamų asmens duomenų valdytojas yra UAB „PALINK“ (toliau – Palink), kodas 110193723, Lentvario g. 33, Vilnius, tel. +370 800 11 454, el.p. info@iki.lt. Su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti tel. +370 5 260 17 00 arba el. paštu asmensduomenys@iki.lt.

Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi, kad išnagrinėti Jūsų skundą, prašymą ar užklausą (toliau – Užklausa) ir pateikti Jums atsakymą. Užklausos duomenis taip pat analizuosime siekdami atsižvelgti į teikiamą nuomonę, pasiūlymus bei pagerinti mūsų paslaugų kokybę.

Teisinis pagrindas tvarkyti duomenis – mūsų teisėti interesai žinoti bei vertinti savo klientų atsiliepimus bei nusiskundimus, o kai reiškiate teisinius reikalavimus – mūsų pareigos atsakyti į vartotojų skundus vykdymas. Palink gali gauti ir tvarkyti šiuos Jūsų duomenis:

  • vardas, pavardė, telefono numeris, el.pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, gimimo data, asmens tapatybės kortelės/paso numeris ir serija, sąskaitos numeris; Jūsų Užklausos turinys; prie Jūsų Užklausos pridedami dokumentai.

Palink tvarkomus Jūsų duomenis gali gauti arba prie jų prieigą turi:

  • Palink darbuotojai, atsakingi už Užklausų priėmimą, perdavimą ir nagrinėjimą, taip pat duomenų apsaugos pareigūnas;
  • Palink partneriai (paslaugų teikėjai), teikiantys paslaugas, susijusias su Užklausų priėmimu, perdavimu;
  • informacinių sistemų tiekėjai ir prižiūrėtojai arba tie asmenys, su kuriais susijusi Užklausa;
  • draudimo bendrovės, draudimo brokerių bendrovės (tuo atveju, jei Užklausa gali būti pripažintas draudiminiu įvykiu);
  • prekių ar paslaugų teikėjai (tuo atveju, jei Užklausa yra dėl trečiųjų asmenų, su kuriais Palink bendradarbiauja, prekių ar paslaugų (pvz. reklaminių leidinių į gyventojų pašto dėžutes platintojai ir pan.));
  • Valstybinė mokesčių inspekcija (žalos kompensavimo atveju).

Duomenis saugome tiek, kiek reikalinga Jūsų Užklausai išnagrinėti ir įvykdyti nagrinėjimo metu priimtus sprendimus, bet ne ilgiau kaip 5 metus nuo Užklausos registravimo dienos. Jeigu reiškiate teisinius reikalavimus, duomenis tvarkysime ne trumpiau kaip senaties laikotarpį.

Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, juos taisyti, papildyti ar atnaujinti, susisiekę su mumis elektroninio pašto adresu: asmensduomenys@iki.lt. Šiuo el. pašto adresu taip pat galite kreiptis į mus dėl Jūsų duomenų tvarkymo apribojimo, kai turite tam teisinį pagrindą.

Jei manote, kad Jūsų teisės į privatumą buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt.