Specialios akcijos

LIBRESSE žaidimas

Žaidimas vyksta 07.17-07.30

Libresse2017 Robbie banner IKI LIT 580x280px

 

 

 

Laimėtojai:

Libresse2017 Robbie banner winners 280x280px

Registracijos anketa:

Prašome patvirtinti, kad esate ne robotas

 

Žaidimo taisyklės:

1. ŽAIDIMO ORGANIZATORIUS:
1.1. Žaidimo organizatorius ir žaidimo prekių platintojas yra UAB „Jungent Lietuva“,  įmonės kodas 111465368, juridinis adresas: Ukmergės g. 283, Vilnius, Lietuva, toliau tekste „Organizatorius“.

2. ŽAIDIMO VIETA
2.1.Žaidimo vykdymo vietos yra visos IKI parduotuvės, esančios Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama žaidimo produktais.

3. ŽAIDIMO TRUKMĖ
3.1.Žaidimas vyksta nuo 2017 m. liepos 17 d. (pirmoji registracijos diena) iki 2017 m. liepos 30 d. (paskutinė registracijos diena).
3.2.Žaidimo prekės gali būti parduodamos ir iki šių  taisyklių  3.1 punkte nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti žaidime.

4. ŽAIDIMO DALYVIAI
4.1. Žaidime turi teisę  dalyvauti visi fiziniai asmenys, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir žaidimo laikotarpiu (nuo 2017 m. liepos 17 d. iki 2017 m. liepos 30 d.)  įsigiję  du (2 vnt.) iš mažmeninėje prekyboje parduodamų „Libresse“ produktų (visas žaidimo prekių sąrašas pateiktas šių taisyklių priede Nr.1) ir užsiregistravę žaidimui šių taisyklių 7.2. punkte nurodytu būdu.
4.2.Žaidimo dalyviai negali turėti glaudžių ryšių su įmone UAB „Jungent“ ir UAB „Palink“, taip pat su asmenimis, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusiais su šia įmone (įskaitant jų šeimų  narius, tėvus, vaikus, sutuoktinius ir kitus giminaičius, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos).

5. PRIZŲ FONDAS
5.1.Žaidimo prizai
5.1.1. Pagrindinis prizas  ‐  101 € vertės bilietai į Robbie Williams „THE HEAVY ENTERTAINMENT SHOW TOUR 2017“ – 4 vnt.
5.1.2. Viso prizų fondo vertė – 404 €.

6. DALYVAVIMO SĄLYGOS
6.1.Asmenys, norintys dalyvauti žaidime ir laimėti vieną iš žaidimo prizų, privalo atitikti šių taisyklių 4 punkte aptartas sąlygas ir žaidimo metu (nuo 2017 m. liepos 17 d. 00.00.01 val. iki 2017 m. liepos 30 d. 23.59.59 val.) įsigyti du (2 vnt.) iš žaidimo produktų, nurodytų priede Nr. 1.
6.2.Užpildyti registracijos anketą interneto svetainėje www.iki.lt. Anketoje reikia nurodyti:
Pirkimo kvito numerį,
Vardą,
Pavardę,
Telefono numerį.
6.3.Užsiregistravęs žaidime šių  taisyklių  6.2. punkte nurodytu būdu, žaidimo dalyvis prisiima visą atsakomybę už informacijos teisingumą, tikslumą ir klaidas įvedant informaciją.
6.4.Neteisingai ar nepilnai užregistruoti duomenys nagrinėjami nebus, o juos pateikęs asmuo bus šalinamas iš žaidimo dalyvių sąrašo.
6.5.Pirkimo kvite turi būti tiksliai nurodyti ir įskaitomi žaidimo prekių pavadinimai – „Libresse“. Jei toks pavadinimas kvite nėra matomas, prizas laimėtojui nebus išduodamas.
6.6.Vienas dalyvis gali registruotis žaidime neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas du žaidimo produktus vieno pirkimo metu ir registruodamas naują unikalų pirkimo kvito numerį.
6.7.Visi registruoti unikalūs pirkimo kvitų numeriai dalyvaus žaidime. Pakartotinai registruoti unikalūs
pirkimo kvitų numeriai lošime nedalyvaus – jie bus panaikinti.
6.8.Viso žaidimo metu vienas žmogus (vienas užregistruotas kvito numeris) gali laimėti tik 1 (vieną) prizą.
6.9.Vienas pirkimo kvito numeris gali laimėti tik vieną prizą, atitinkamai per visą  žaidimo laiką vieną pirkimo kvito numerį galima registruoti tik vieną kartą.
6.10. Jei vienas pirkimo kvito numeris registruojamas kelis kartus, galiojančiu laikomas ir žaidime dalyvauja tas pirkinio kvito numeris ir jį atsiuntęs asmuo, kuris jį registravo pirmas.
6.11. Jei vienas žmogus mėgina registruoti vieną  pirkinio kvito numerį  kelis kartus, norėdamas padidinti savo šansus laimėti, žaidimo rengėjai turi teisę  nepranešti šiam žaidimo dalyviui, kad kvitas nėra vienintelis, ir anuliuoti šias registracijas, kad būtų  užtikrintas lygybės ir sąžiningo dalyvavimo principų laikymasis.
6.12. Pirkimo kvitą būtina išsaugoti iki žaidimo pabaigos, jį reikės pateikti atsiimant prizą.
6.13. Pirkimo kvite turi aiškiai matytis pirkimo kvito numeris, kuris turi atitikti registruotą lošime ištrauktą pirkimo kvito numerį, ir 2 (dvi) žaidimo prekės,  įsigytos žaidimo laikotarpiu pavadinimas pagal šių taisyklių 5 punktą.
6.14. Jei prizo laimėtojas negali pateikti šiose taisyklėse nurodytų asmens tapatybę ir pirkinį patvirtinančių dokumentų arba šiuose dokumentuose pateikta informacija nesutampa su žaidimo metu atlikta laimėjusia registracija, prizas nebus išduotas.
6.15. Registruodamasis dalyvis automatiškai išreiškia savo sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų naudojami marketingo tikslais ir suteikti žaidimo Organizatoriui. Visa asmeninė  informacija yra laikoma visiškai konfidencialia. Žaidimo dalyvių  pateikta su dalyvavimu žaidime susijusi informacija ir asmeniniai duomenys apibendrinami, apdorojami ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir norminių aktų reikalavimus dėl asmens duomenų apsaugos.

7. ŽAIDIMO EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS
7.1. ‐  101 € vertės bilietai į Robbie Williams „THE HEAVY ENTERTAINMENT SHOW TOUR 2017“ – 2 x 2 vnt. lošimas vyks 1 (vienu) etapu 2017 07 31 d.

8. LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS
8.1. Žaidimo nugalėtojai bus paskelbti interneto svetainėje ir www.iki.lt per 3 darbo dienas nuo lošimo pabaigos.
8.2. Su žaidimo laimėtojais bus susisiekta asmeniškai.
8.3.Atsiimdamas prizą nugalėtojas privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba vairuotojo pažymėjimą) ir pirkinio kvitą.  

9. PRIZŲ ATSIĖMIMAS
9.1. Nugalėtojai prizus gali atsiimti iki 2017 m. rugpjūčio 9 d.
9.2. Visiems laimėtojų  sąrašuose paskelbtiems asmenims prizai bus išduoti po to, kai jie organizatoriui pateiks asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų  kopiją  ir užregistruotą pirkimo kvito kopiją, kuriame būtų aiškiai matoma:
9.2.1. Pirkimo data;
9.2.2. Perkamos prekės „Libresse“ pavadinimas;
9.2.3. Užregistruotas pirkimo kvito numeris.
9.4. Prizus galima atsiimti organizatoriaus ofise UAB „Jungent Lietuva“ adresu Ukmergės g. 283, Vilnius, Lietuva darbo dienomis nuo 10 iki 17 valandos. Negalintiems prizų atsiimti, jie bus siunčiami paštu.
9.5. Atsiimdamas prizą, laimėtojas ir žaidimo rengėjai pasirašo prizo priėmimo–perdavimo aktą. Atsiėmę prizą ir pasirašę priėmimo–perdavimo aktą, prizų laimėtojai neturi teisės kreiptis į žaidimo rengėjus ar kitas instancijas su pretenzijomis dėl prizų. Tuo atveju jei laimėtojui prizas siunčiamas paštu, prizo priėmimo–perdavimo aktą atstos pašto siuntos įteikimo pranešimas.
9.6. Jeigu nebuvo laikomasi žaidimo taisyklių, organizatorius turi teisę prizo neišduoti.
9.7. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, organizatorius turi teisę  vienašališkai nutraukti Žaidimą ir prizų išdavimą.
9.8. Prizai, kurie nebus atsiimti iki 2017 08 09, liks žaidimo organizatoriaus nuosavybe.
9.9. Žaidimo rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.  
9.10. Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.  
9.11. Žaidimo rengėjai neatsako už žaidimo dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizų neišdavimą, jei žaidimo dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli arba jei su prizo laimėtoju nepavyksta susisiekti dėl nuo žaidimo rengėjų nepriklausančių priežasčių.  

10. ORGANIZATORIAUS ATSAKOMYBĖS
10.1. Organizatorius neatsako už internetinio ryšio trikdžius. Atsiradus techniniams nesklandumams, keliantiems kliūtis organizuojamos Žaidimo vykdymui, organizatorius deda visas galimas pastangas kuo greičiau jas pašalinti.
10.2. Organizatorius pasilieka teisę keisti žaidimo taisykles ir sąlygas bei įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti internetinėje svetainėje www.libresseakcija.lt
10.3. Papildoma informacija apie vykdomą Žaidimą  teikiama telefonais +370 527 7074, +370 650 64722.

11. ŽAIDIMO DALYVIO IŠLAIDOS DALYVAUJANT ŽAIDIME
11.1. Norėdamas laimėti prizą, žaidimo dalyvis turi įsigyti du žaidimo produktus iš priedo Nr. 1.
11.2. Registracija interneto svetainėje www.iki.lt yra nemokama.

12. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
12.1. Žaidimo dalyviai turi teisę  iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. teikti skundus dėl žaidimo eigos. Skundus galima pateikti žaidimo organizatoriui raštu, adresu UAB „Jungent Lietuva“ Ukmergės g. 283, Vilnius, Lietuva, tel. +370 527 7074, +370 650 64722, el. paštas [email protected].  
12.2. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami Organizatoriaus, o žaidimo dalyviams atsakymai bus pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.

13. DRAUDIMAS DALYVAUTI
13.1. Žaidime draudžiama dalyvauti UAB „Jungent“ ir UAB „Palink“ darbuotojams bei jų  giminės nariams. Jeigu ši taisyklė  pažeidžiama ir žaidime laimi kuris nors iš aukščiau minėtos bendrovės darbuotojų, jo prizas anuliuojamas ir lieka žaidimo užsakovo žinioje.

14.PAPILDOMA INFORMACIJA
14.1. Žaidimo rengėjai  įspėja, kad reklaminėje medžiagoje pateikta informacija apie žaidimą  yra tik informacinio pobūdžio.  
14.2. Papildoma ir išsami informacija apie žaidimą teikiama telefonais +370 527 7074, +370 650 64722 ar el. paštas [email protected] Su visomis žaidimo taisyklėmis galite susipažinti internete adresu www.iki.lt

DĖKOJAME UŽ DALYVAVIMĄ ŽAIDIME!