Specialios akcijos

Pirkite arbatas LOYD IKI parduotuvėse ir laimėkite

Žaidimas vyksta 2019.06.10-06.23

05 28 LOYD IKI zaidimo web baneris vidinis

 

Taisyklės:


1. ŽAIDIMO ORGANIZATORIUS
1.1. Prekių platintojas, Žaidimo organizatorius ir Žaidimo prizų steigėjas yra UAB „Daisena“, įmonės kodas 134809846, adresas Sandraugos g. 23, LT-52102, Kaunas, toliau tekste „Organizatorius“.
2. ŽAIDIMO VIETA
2.1. Žaidimo vykdymo vietos yra „IKI“ prekybos tinklo parduotuvės, esančios Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama Žaidimo produktais. 
3. ŽAIDIMO TRUKMĖ IR TIKSLAS
3.1. Žaidimas vyksta nuo 2019 m. birželio 10 d. (pirmoji Žaidimo diena) iki 2019 m. birželio  23 d. (paskutinė Žaidimo diena). 
3.2. Žaidimo prekės gali būti parduodamos ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau dalyvavimas Žaidime galimas tik Žaidimo vyksmo metu. 
3.3. Žaidimo tikslas didinti prekinio ženklo LOYD produktų žinomumą.
4. ŽAIDIMO DALYVIAI
4.1. Žaidime turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, sulaukę 18 metų ir vyresni, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Žaidimo laikotarpiu  įsigiję ne mažiau kaip 2 vnt. bet kuriuos LOYD produktus iš „IKI“ prekybos tinkle parduodamų prekinio ženklo LOYD  produktų (produktų sąrašas 1 Priede) toliau Žaidimo produktus.
4.2. Žaidimo dalyviai negali būti organizatoriaus UAB „Daisena“ darbuotojai, jų šeimų nariai, bei asmenys, turintys glaudžių ryšių su DAISENA, UAB darbuotojais bei jų šeimų nariais.
4.3. Žaidimo dalyviais pripažįstami tik tie asmenys, kurie atitinka visus šių Taisyklių reikalavimus.
5. PRIZŲ FONDAS
5.1. Samsung VR10M701BUW/SB Dulkių siurblys/robotas – 1 (vienas) prizas. Vieno prizo vertė 303,00 Eur.
5.2. UAB „Gera dovana“ dovanų kuponas – 10 (dešimt) prizų po 50,00 €, kurių bendra vertė – 500,00 Eur.
5.3. LOYD puodelis ir vaisinė arbata LOYD miško uogų, 40g rinkinys – 40 (keturiasdešimt) prizų.

6. DALYVAVIMO SĄLYGOS
6.1. Asmenys, norintys dalyvauti Žaidime ir laimėti vieną iš Žaidimo prizų, privalo atitikti šių taisyklių 4 punkte aptartas sąlygas ir Žaidimo metu įsigyti ne mažiau kaip 2 vnt.  Žaidimo produktų (produktų sąrašas 1 Priede) ir gauti kasos kvitą, kurio numeris bus naudojamas registruojantis ir dalyvaujant Žaidime.
6.2. Asmuo gali dalyvauti žaidime Žaidimo laikotarpiu užregistravęs produktų įsigijimą patvirtinantį pirkimo kvitą internetiniame puslapyje www.loyd.lt ir įvedęs Pirkimo kvito numerį, Žaidimo dalyvio vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį.
6.3. Registracijos metu dalyvis privalo užpildyti visus būtinus registracijos laukelius. Neteisingai ar nepilnai užregistruoti duomenys nagrinėjami nebus, o juos pateikęs asmuo bus šalinamas iš Žaidimo dalyvių sąrašo.
6.4. Vienas Žaidimo dalyvis gali registruotis Žaidime keletą kartų, Žaidimo laikotarpiu, Žaidimo vietoje atlikdamas kitą prekinio ženklo LOYD produktų pirkimą ir užregistruodamas skirtingą Pirkimo kvitą, taip padidindamas laimėjimo tikimybę. Norint gauti prizą, reikės pateikti registruojantis dalyvauti Žaidime nurodytą kasos kvito kopiją.
6.5. Tas pats Pirkimo kvitas gali būti registruojamas tik vieną kartą.
6.6. Užregistruotas  Pirkimo kvitas turi būti saugomas iki Žaidimo pabaigos.  Prizo laimėtojas, norėdamas gauti prizą, turės Organizatoriui atsiųsti Pirkimo kvito kopiją el. paštu [email protected].
6.7. Bet koks bandymas klastoti, keisti ar kurti, įrašyti netikrą Pirkimo kvito numerį, vardą, pavardę, el. pašto adresą, klastoti ar nurodyti netikrą produkto įsigijimo faktą, ar panašūs veiksmai, kurie gali neigiamai įtakoti Žaidimą, ar sukelti žalą Žaidimo Organizatoriui, bus nustatomi ir pažeidimus padarę asmenys traukiami atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka.
6.8. Asmuo registruodamas savo įsigijimą Žaidimo internetiniame puslapyje, sutinka, kad jo įvestus asmeninius duomenis gaus bei tvarkys Organizatorius. Dalyvių asmens duomenys bus tvarkomi Žaidimo administravimo, tame tarpe laimėtojų nustatymo, prizo perdavimo ir susijusiais tikslais. Organizatorius patvirtina, jog laimėtojo pateikti asmens duomenys tvarkomi ir saugomi pagal LR asmens duomenų apsaugos įstatymų ir normatyvinių aktų reikalavimus ne ilgesnį nei vienerių metų terminą po Žaidimo pabaigos ir prizų perdavimo. Visais kitais, šiose taisyklėse nenumatytais atvejais, asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.  Dalyvis, pateikdamas Organizatoriui raštišką prašymą, turi teisę susipažinti su Organizatoriaus tvarkomais  jo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, teisę reikalauti ištaisyti neteisingus asmens duomenis, reikalauti nutraukti neteisėtus tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų. Dalyvis, nesutikdamas su jo duomenų tvarkymu ir (ar) pareikalavęs nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus, praranda teisę dalyvauti Žaidime ir/ar praranda teisę į Žaidimo prizą.
7. ŽAIDIMO EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS IR SKELBIMAS
7.1. Laimėtojai, kuriems bus įteikti 5.1, 5.2 ir 5.3 punktuose nurodyti prizai, bus nustatyti, specialiai tam sukurta programa, remiantis atsitiktinumo principu.
7.2. 2019 m. birželio 26 dieną bus vykdomas prizų, nurodytų 5.1, 5.2 ir 5.3 punktuose, laimėtojų nustatymas, kuriame dalyvaus visi asmenys, kurie įvykdė Žaidimo sąlygas, išdėstytas šių taisyklių 6 punkte.
7.3. Laimėtojų sąrašas bus skelbiamas www.loyd.lt 2019 m. birželio 26 d. ir publikuojamas iki 2019 m. liepos 04 d.
7.4. Prizo laimėtojas per 3 kalendorines dienas nuo laimėjimo turi organizatoriui el. paštu [email protected] atsiųsti nufotografuotą (ar nuskanuotą) registruotą pirkimo kvitą. Pirkimo kvito nuotraukoje turi aiškiai matytis pirkti LOYD produktai, suma, data bei pirkimo kvito numeris.
7.5. Prizų laimėtojai patvirtinami tik atsiuntus pirkimo kvito nuotrauką el. paštu [email protected] ir Organizatoriui patikrinus laimėjimą. Nustačius nesąžiningo žaidimo atvejus, bei tuo atveju jeigu laimėtojas negali pateikti registruojantis dalyvauti Žaidime nurodyto kasos kvito kopijos, dalyvio rezultatai yra anuliuojami, apie tai jam pranešus registracijos metu nurodytu elektroniniu paštu, o  prizas nebus išduotas ir grąžintas į laimėjimų fondą.
7.6. Registruotus pirkimo kvitus privaloma saugoti iki žaidimo galo, organizatorius gali paprašyti atsiųsti kvito originalą paštu, adresu  UAB „Daisena“, Sandraugos g. 23, LT-52102 Kaunas. Patikrinę kvitą, jį grąžinsime atgal.
8. PRIZŲ ATSIĖMIMAS
8.1. 5.1, 5.2, 5.3 punktuose nurodytų prizų laimėtojai per 3 kalendorines dienas nuo laimėjimo turi Organizatoriui el. paštu [email protected] atsiųsti nufotografuotą (ar nuskanuotą) registruotą pirkimo kvitą. Pirkimo kvito nuotraukoje turi aiškiai matytis pirkti LOYD prekinio ženklo produktai, suma, data bei pirkimo kvito numeris.
8.2. Laimėtojai, gyvenantys Kaune ir norintys atsiimti 5.1, 5.2 ir 5.3 punktuose  nurodytus prizus, gali atvykti į Žaidimo Organizatoriaus buveinę Sandraugos str. 23, Kaunas, iš anksto susiderinę atvykimo laiką.
8.3. Visiems pageidaujantiems prizai, nurodyti 5.1, 5.2, 5.3 punktuose, bus siunčiami Organizatoriaus sąskaita.
8.4. Jei Organizatoriui pavyksta susisiekti su 5.2 punkte nurodytu prizo laimėtoju, kaip nurodyta taisyklių 7.5 punkte, Organizatorius suderina prizo pristatymo būdą bei duomenis Prizo pristatymui su Prizo laimėtoju.
8.5. Atsiimant 5.2 punkte nurodytą prizą, laimėtojas Organizatoriui turi pateikti registruoto pirkimo kvito originalą ir asmens identifikacinį dokumentą.
8.6. Žaidimo rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.
8.7. Prizai nekeičiamas į kitus prizus ar grynuosius pinigus.
8.8. Organizatoriai neatsako už Žaidimo dalyvių pašalinimą iš Žaidimo ir prizų neišdavimą, jei Žaidimo dalyvis neišpildo šių taisyklių sąlygų, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.
8.9. Jei prizai yra apmokestinami valstybiniais mokesčiais, juos sumoka Organizatorius.
8.10. Neatsiėmus prizų per 30 kalendorinių dienų nuo laimėjimo, jie palieka žaidimo organizatoriaus žinioje.
8.11. Prizų laimėtojų kelionės, nakvynės ir kitos išlaidos, susijusios su prizų atsiėmimu, neatlyginamos.
8.12. Jei prizo laimėtojas negali pateikti kasos kvito patvirtinančio laimėjimą prizas nebus išduotas.
8.13. Žaidimo rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.
8.14. Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.

9.  SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
9.1. Žaidimo dalyviai turi teisę iki 2019 m. birželio 23 d. teikti skundus dėl Žaidimo eigos. Skundus galima pateikti Organizatoriui raštu, adresu Sandraugos str. 23, LT-52119 Kaunas, tel. 8 613 20226 , el. paštas [email protected]
9.2. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Žaidimo dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.  
10.   PAPILDOMA INFORMACIJA
10.1. Organizatorius neatsako už internetinio ryšio trikdžius. Atsiradus techniniams nesklandumams, keliantiems kliūtis organizuojamo Žaidimo vykdymui, Organizatorius deda visas galimas pastangas kuo greičiau jas pašalinti.
10.2. Organizatorius neatsako už Lietuvos pašto padarytas klaidas ir/ar vėlavimus pristatant laimėtojams prizus.
10.3. Organizatorius pasilieka teisę jas keisti Žaidimo eigoje. Esant Žaidimo taisyklių neatitikimams spaudos leidiniuose, kitose informacinėse ar internetinėse svetainėse, galioja ir taikomos www.loyd.lt  internetinėje svetainėje paskelbtos Žaidimo taisyklės.
10.4. Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti Žaidimo vykdymą dėl nenugalimos jėgos poveikio padarytų pažeidimų, apie tai nedelsiant paskelbęs internetinėje svetainėje www.loyd.lt
10.5. Papildoma ir išsami informacija apie Žaidimą teikiama telefonu 8 613 20226  ar el. paštu [email protected].