Specialios akcijos

Sumaniam rudeniui!

Akcija vyksta 2018.09.10-09.30

Iki 580x280 2

SVEIKINAME LAIMĖTOJUS:

Laimetojai2

Registracija:

„Anketoje pateiktus Jūsų asmens duomenis gali tvarkyti žaidimo organizatorius (UAB „Sanitex“) ir žaidimo koordinatorius (UAB „Palink“). Visais atvejais Jūsų duomenys bus laikomi konfidencialiais. Čia rasite daugiau svarbios informacijos apie Jūsų duomenų tvarkymą ir apie Jūsų turimas teises. Prašome su šia informacija išsamiai susipažinti.

Jūsų el. pašto adresu UAB „Palink“ ketina atsiųsti naujienlaiškių, pasiūlymų ar kitos naudingos informacijos apie IKI parduotuves. Turite teisę nesutikti gauti šią informaciją. Bet kada galėsite atsisakyti tokios informacijos siuntimo.

Prašome patvirtinti, kad esate ne robotas

 

 

Akcijos taisyklės:

 

1. ŽAIDIMO  UŽSAKOVAS IR PREKIŲ PLATINTOJAS, ŽAIDIMO ORGANIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS
1.1. TOBLERONE ir DAIM žaidimo „Sumaniam rudeniui“  (toliau tekste – Žaidimas) užsakovas ir prekių platintojas yra UAB „Sanitex“, adresas Raudondvario pl.131, Kaunas, Lithuania, LT-47501 (toliau tekste – „Užsakovas“).
1.2. Žaidimo organizatorius ir prizų koordinatorius UAB „TOTEM promo“, kodas 302652310, adresas Subačiaus g. 23, LT-01300 Vilnius (toliau tekste – „Organizatorius“).

2. ŽAIDIMO VIETA, PRODUKTAI IR TRUKMĖ
2.1. Žaidimo vykdymo vieta yra visos IKI parduotuvės, esančios Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama Žaidimo produktais.
2.2. Žaidimas vyksta nuo 2018 m. rugsėjo 10 d. (pirmoji registracijos diena) iki 2018 m. rugsėjo 30 d. (paskutinė registracijos diena).
2.3. Žaidimo produktai – šokoladai „Daim“ ir „Toblerone“, nurodyti šių taisyklių  Priede Nr. 1 (toliau tekste – Žaidimo produktas).

3. ŽAIDIMO DALYVIAI
3.1. Žaidime turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Žaidimo metu įsigiję po 1 (vieną) TOBLERONE ir DAIM produktą (viename pirkimo kvite) iš IKI parduotuvėse  parduodamų Žaidimo produktų.
3.2. Žaidime negali dalyvauti UAB „TOTEM promo“ ir UAB „Sanitex“ darbuotojai bei jų šeimų nariai.

4. PRIZŲ FONDAS
4.1. Žaidimo prizas:
1 (vienas) iPhoneX telefonas
1 (vienos) Beats by Dr.Dre ausinės.

5. DALYVAVIMO SĄLYGOS
5.1. Asmenys, norintys dalyvauti Žaidime, privalo Žaidimo laikotarpiu (nuo 2018 m. rugsėjo 10 d. iki 2018 m. rugsėjo 30 d.) įsigyti po 1 (vieną) TOBLERONE ir DAIM produktą (viename pirkimo kvite) iš IKI parduotuvėse  parduodamų Žaidimo produktų.
5.2. Asmenys, įsigiję Žaidimo produktų pagal 5.1 punkte nurodytas sąlygas, turi registruotis Žaidimo svetainėje www.iki.lt nurodant šiuos duomenis:
- vardą,
- pavardę,
- telefono numerį,
- el. pašto adresą,
- adresą;
- miestą;
- pirkinio kvito numerį;
- pirkimo datą.
5.3. Užsiregistravęs Žaidime, 5.2 punkte nurodytu būdu, Žaidimo dalyvis prisiima visą atsakomybę už informacijos teisingumą, tikslumą ir klaidas įvedant informaciją.
5.4. Neteisingai ar nepilnai užregistruoti duomenys nagrinėjami nebus, o juos pateikęs asmuo bus šalinamas iš Žaidimo dalyvių sąrašo.
5.5. Vienas dalyvis gali registruotis Žaidime neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigijęs po 1 (vieną) TOBLERONE ir DAIM produktą (viename pirkimo kvite) iš IKI parduotuvėse  parduodamų Žaidimo produktų  ir registruodamas naują unikalų pirkinio kvito numerį – tai padidina šansus laimėti.
5.6. Visi registruoti unikalūs pirkinio kvitų numeriai dalyvaus Žaidime. Pakartotinai registruojami tie patys pirkinio kvitų numeriai Žaidime nedalyvaus – jie bus panaikinti.
5.7. Pirkinio kvitą Žaidimo dalyvis privalo išsaugoti iki Žaidimo pabaigos, jį reikės pateikti atsiimant prizą.
5.8. Pirkinio kvite turi aiškiai matytis pirkinio kvito numeris, kuris turi atitikti registruotą Žaidime pirkinio kvito numerį, pirkinio kvito data, bent vienas Žaidimo produktas, įsigytas Žaidimo laikotarpiu.
5.9. Jei Žaidimo dalyvis negali pateikti asmens tapatybę ir pirkinį patvirtinančių dokumentų arba šiuose dokumentuose pateikta informacija nesutampa su Žaidimo metu atlikta laimėjusia registracija, prizas nebus išduotas.

6. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS IR SKELBIMAS
6.1. Prizų laimėtojai bus nustatomi atsitiktinumo principu, padedant kompiuterinėms programoms.
6.2. Pasibaigus Žaidimui, 2018 m. spalio 3  d. bus vykdomas 1 (vienas) lošimas, kurio metu bus nustatyti 2 (du) laimėtojai, jiems atiteks 4 punkte įvardinti prizai.
6.3. Laimėtojai bus skelbiami Žaidimo svetainėje www.iki.lt  per 5 darbo dienas po lošimo. Visas laimėtojų sąrašas bus paskelbtas iki 2018 m. spalio 8 d.

7. PRIZŲ ATSIĖMIMAS
7.1. Su visais prizo laimėtojais bus susisiekta asmeniškai registracijos metu nurodytu telefonu ar el. paštu.
7.2. Atsižvelgiant į tai, kad Žaidimo prizo vertė yra didesnė negu 100 Eur, Žaidimo Užsakovui už dalyvį, laimėjusį ir atsiėmusį tokį prizą, gali kiti pareiga sumokėti gyventojų pajamų mokestį. Todėl,  laimėtojas atsiimdamas prizą, turi pasirašyti prizo įteikimo aktą ir pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kuriame būtų nurodytas asmens kodas. Šie duomenys reikalingi, kad Žaidimo Užsakovas galėtų sumokėti taikomus mokesčius.
7.3. Prizų laimėtojai, pateikę laimingojo pirkinio kvito originalą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,  prizus galės atsiimti suderinus su Organizatoriumi. Prizai bus siunčiamai paštu, laimėtojo nurodytu adresu Lietuvos teritorijoje. Papildoma informacija teikiama el. paštu loterija@totempromo.lt arba telefonu +370 602 44 582.
7.4. Laimėtojai, kurie nesikreipia atsiimti prizo ir nepateiks 7.3 punkte išvardintų prizų atsiėmimui reikalingų duomenų iki numatyto termino pabaigos, praras teisę į prizą ir jis liks Užsakovo nuosavybe.
7.5. Žaidimo Organizatorius neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.
7.6. Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.  
7.7. Žaidimo Organizatorius neatsako už Žaidimo dalyvių pašalinimą iš Žaidimo ir prizų neišdavimą, jei Žaidimo dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.

8. ORGANIZATORIAUS ATSAKOMYBĖ
8.1. Organizatorius neatsako už prizų išdavimą, jei Žaidimo dalyvis registracijos metu neteisingai užpildė duomenis.
8.2. Užsakovas neatsako už internetinio ryšio trikdžius. Atsiradus techniniams nesklandumams, keliantiems kliūtis organizuojamos Žaidimo vykdymui, Užsakovas deda visas galimas pastangas kuo greičiau jas pašalinti.
8.3. Organizatorius pasilieka teisę keisti Žaidimo taisykles ir sąlygas bei įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti internetinėje svetainėje www.iki.lt.

9. ŽAIDIMO DALYVIO IŠLAIDOS
9.1. Norėdamas laimėti prizą, Žaidimo dalyvis turi įsigyti po 1 (vieną) TOBLERONE ir DAIM produktą (viename pirkimo kvite) iš IKI parduotuvėse  parduodamų Žaidimo produktų.
9.2. Registracija Žaidimo svetainėje yra nemokama.

10. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
10.1. Žaidimo dalyviai turi teisę iki 2018 m. spalio 19 d. teikti skundus dėl Žaidimo eigos. Skundus galima pateikti Organiztoriui raštu, adresu UAB „TOTEM promo“, Subačiaus g. 23, LT-01300 Vilnius, el. paštas loterija@totempromo.lt. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Žaidimo dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų nuo raštiško skundo gavimo dienos.
10.2. Visi skundai bus sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

11.  Duomenų apsauga
11.1. Žaidimo metu renkamų duomenų valdytojas – Žaidimo Užsakovas  UAB „SANITEX“, registracijos kodas 110443493, Raudondvario pl. 131, Kaunas, el. paštas privacy@sanitex.eu.
11.2. UAB „SANITEX“ rinks ir tvarkys šiuos Žaidimo dalyvių asmens duomenis:
11.2.1. Vardas ir pavardė;
11.2.2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija (tik prizą laimėjusių Žaidimo dalyvių);
11.2.3. El. pašto adresas;
11.2.4. Telefono numeris;
11.2.5. Adresas.
11.3. Žaidimo dalyvis, kuris registracijos formoje tinklapyje www.iki.lt nepateiks privalomų asmens duomenų, negalės dalyvauti Žaidime.
11.4. Žaidimo metu surinkti asmens duomenys valdomi asmens sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas užpildant registracijos formą tinklapyje www.iki.lt. Žaidimo dalyvis turi teisę bet kuriuo metu kreipdamasis elektroniniu paštu privacy@sanitex.eu atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Žaidimo dalyviui atšaukus savo sutikimą, Žaidimo dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.
11.5. Žaidimo dalyvių duomenys yra naudojami šiais tikslais:
11.5.1. informacijos, susijusios su Žaidimu, teikimui, tvarkymui ir apdorojimui;
11.5.2. Žaidimo vykdymui;
11.5.3. Žaidimo kokybės užtikrinimui;
11.5.4. problemų, susijusių su Žaidimo vykdymu, sprendimui;
11.5.5. prizų Žaidimo laimėtojams pristatymui ir atsiėmimui;
11.5.6. mokesčių už Žaidimo prizų laimėjusį dalyvį sumokėjimui;
11.5.7. kitais teisėtais su Žaidimo vykdymu susijusiais tikslais.
11.6. Žaidimo dalyvių duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su Žaidimų vykdymu:
11.6.1. UAB „Palink“ valdomame interneto puslapyje www.iki.lt renkami dalyvių duomenys ir skelbiami laimėtojai;
11.6.2. Organizatoriui teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo laimėtojams išrinkti, su jais susisiekti bei perduoti prizus;
11.6.3. Siuntų pristatymo tarnyboms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo prizų pristatymui (jeigu prizai turi būti pristatyti);
11.6.4. Valstybinėms institucijoms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi taikomų mokesčių sumokėjimui;
11.6.5. kitais teisėtais Lietuvos Respublikos įstatymuose apibrėžtais atvejais ir tvarka.
11.7.  Dalyvių asmens duomenys saugomi tris mėnesius po Žaidimo pabaigos, išskyrus duomenis, reikalingus taikomų mokesčių už Žaidimo prizą laimėjusį dalyvį sumokėjimui, kurie saugomi 10 metų po Žaidimo pabaigos.
11.8. Žaidimo dalyvis turi teisę kreiptis į duomenų valdytoją elektroniniu paštu privacy@sanitex.eu ir prašyti, kad duomenų valdytojas leistų susipažinti su surinktais savo asmens duomenimis bei juos ištaisytų, jeigu turimi duomenys yra neteisingi ar netikslūs, juos ištrintų arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat perkeltų duomenis. Jeigu įvykdžius dalyvio prašymą yra apsunkinamas tokio asmens dalyvavimas Žaidime, dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.
11.9. Jeigu Žaidimo dalyvis mano, kad vykdant šį Žaidimą yra pažeidžiamos jo teisės, susijusios su duomenų apsauga, dalyvis turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai:
Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai
A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
El. paštas ada@ada.lt

12. PAPILDOMA INFORMACIJA
12.1. Papildoma informacija teikiama telefonu 860244582, el. paštu loterija@totempromo.lt